6/24/11

3/19/11

കാലക്കേട്

ഞാനറിയുന്ന ഇന്നത്തെ ലോകം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയല്ലേ....?